”Jag är intresserad

av framtiden.

Jag kommer att

tillbringa resten

av mitt liv där.”

CH.F.Kettering

 

 

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Vägledning handlar om att stödja eleverna i att utforska, identifiera och formulera  sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar. Studie- och yrkesvägledaren har utbildning och specialistkunskaper inom området.


Viktigt att veta:

Val av modernt språk i grundskolan kan få konsekvenser

 • den som läst ett modernt språk som språkval att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen vid ansökan till gymnasieskolan. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng. 
 • Elev som fortsätter läsa sitt moderna språk i gymnasieskolan får vid ansökan till högskolan extra poäng att lägga till sitt betyg, så kallade meritpoäng.

Detta krävs för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram:

 • För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.
 • För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.
 • För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
 • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
 • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria.  
 • För behörighet till särskilda varianter och spetsutbildningar kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten

För elever som inte gjort sig behöriga när de slutar grundskolan erbjuds olika alternativ på gymnasieskolan. Gymnasieskolan är till för alla.

Så här räknar man ut meritvärde vid ansökan till gymnasieskolan:

Till populära utbildningar/skolor är det ofta fler som söker än antal platser. Då görs ett urval. De som har högst meritvärden kommer in. Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen. Elever som läst modernt språk får dessutom lägga till detta betyg som ett sjuttonde ämne. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärdena är:

A=20

B=17,5

C=15

D=12,5

E=10

F=0 (dvs. icke godkänt)


Maximalt betyg eller meritvärde, som det kallas, är 340 poäng.

På nätet finns mycket information att hämta, som ett komplement till klassinformation, skriftligt material, föräldramöte, gymnasiemässa, öppet hus och enskilda vägledningssamtal.


www.utbildningsinfo.se

Skolverkets sida som ger information om "allt" som rör utbildningssystemet. Mycket av informationen är också översatt till många andra språk.


www.skanegy.se

Skånes kommuner står bakom denna sida och det är också här eleverna gör sin gymnasieansökan. Här finns länkar till respektive gymnasieskolors hemsidor.

 

www.malmo.se

Malmö stads hemsida. Här finns ”allt” som rör gymnasieskolan men även om PRAO.

 

www.arbetsformedlingen.se

Information om olika yrken och framtidsprognoser.

 

www.studera.nu

Information om högskoleutbildningar.

 

www.csn.se

Här finns information om studiehjälp.

 

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

 Eleverna i år 8 har 2 veckors PRAO under läsåret, varav en vecka infaller på höstterminen (vecka 40) och en på vårterminen (vecka 20). Detta som en del av den samverkan med arbetslivet som läroplanen föreskriver.

Syftet med denna PRAO är bl.a:

 • Underlättar elevernas studie- och yrkesval
 • Bidrar till ökad kontakt mellan generationerna
 • Tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
 • Ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
 • Bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna

Praktiken förbereds och följs upp i undervisningen men är inte knuten enbart till tiden där omkring utan fortlöper genom hela skoltiden.

Viktigt att veta:

 • Anskaffning av platser sker nu centralt i Malmö stad. Det är Prao Malmö som är en del av Praktik Malmö som sköter detta. Mer information finns på Malmö stads hemsida. 
 • Praktiken är måndag – fredag, 6 h/dag någon gång mellan 6.00 – 20.00. 
 • När det gäller arbetsuppgifter/miljö ska arbetsmiljöverkets riktlinjer (www.av.se) för prao följas. ”Vid prao får eleverna bara utföra lätt och riskfritt arbete”. 
 • Skolförsäkringen gäller.
 • Företaget erhåller ingen ersättning och eleverna får inte någon form av lön. 
 • Sjukdom anmäls omedelbart till arbetsplatsen och skolan av vårdnadshavare.
 • Bussbiljetter kan erhållas av skolan inom Malmö om avståndet är långt (minst 3,5 km) men en cykeltur på Malmös utmärkta cykelvägar är oftast ett snabbare sätt att ta sig fram. Biljetter måste hämtas före praon och oanvända biljetter skall återlämnas.
 • Lunch kan ätas på närbelägen kommunal skola mot uppvisande av matkort. 
 • Välj klädsel efter arbetets art.

Flera studier vid Malmö Högskola visar att elever är överväldigande positiva till prao och enkäter som vi på skolan gjort bland våra elever visar det samma. Svenskt näringslivs syn på PRAO, www.svensktnaringsliv.se.                                                                           

Jag vill passa på att understryka att ingen fråga är för enkel eller för ovidkommande att ställa, när det gäller din/ditt barns framtid.

Kontakt

Kontakta studie- och yrkesvägledaren