Skolsköterska

Skolhälsovården

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet. Skolsköterskan och skolläkare har tystnadsplikt gällande elevers medicinska hälsa men den information kring barns hälsa som är till gagn för elevens skolmiljö och välbefinnande brukar överlämnas till skolpersonalen efter föräldrars samtycke

Förebyggande arbete

Skolsköterskans arbete är främst förebyggande. Arbetet kan handla om hälsa, kost och motion, trivsel, kamratrelationer samt tobak och droger. 

Samarbete

Skolsköterskans arbete sker i samarbete med föräldrar och personal på skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsovårdsteam (EHT) tillsammans med kurator, specialpedagoger, psykolog, logoped samt rektorer. Skolhälsovården samverkar också med sjukvård och sociala myndigheter.

Hälsobesök

Skolsköterskan har hälsobesök med alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8. Under hälsobesöket kontrolleras tillväxt, syn (förskoleklass och årskurs 2), rygg (årskurs 4, 6 och 8) och hörsel (förskoleklass).

Elever i förskoleklass, årskurs 4 och 8 erbjuds hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Elev och vårdnadshavare fyller i ett hälsoformulär innan hälsosamtalet. Föräldrarna följer med sitt barn på hälsosamtalet när eleven går i förskoleklass.

Skolsköterskan kontaktar föräldrarna vid behov efter besök.

Vaccination

Vaccination sker enligt Socialstyrelsens rekommendation och ges mot stelkramp, difteri, kikhosta (årskurs 8), mässling, påssjuka och röda hund (årskurs 2). Flickor i årskurs 5 erbjuds även vaccination mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Vårdnadshavare måste alltid skriva under ett medgivande innan vaccination. Medgivandeblanketter lämnas ut i god tid innan vaccinationstillfället. 

Skolläkaren

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan samt vidtar åtgärder efter elevens behov. Skolläkarens arbete är inriktat på elevernas hälsa och problem som har med skolan att göra. Du kan rådfråga skolsköterskan om kontakt med skolläkaren.

Allergier

Antalet barn med allergi har ökat, därför är det inte tillåtet att eleverna tar med sig nötter/frön av olika slag till skolan. 

Kontakt


Comments