hogr-senastnytt‎ > ‎

Stärkt skydd mot diskriminering

skickad 2 jan. 2015 01:33 av HÖGR Admin

Den 1 januari skärps diskrimineringslagen. Det kan göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar som upplever hinder i sin vardag, exempelvis i skolan.

Från och med årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hävda sin rätt att delta på samma villkor i samhället.

Det nya förbudet gäller bland annat i arbetslivet, butiker, restauranger, inom socialtjänsten och inom all utbildningsverksamhet.

– Det omfattar alla skolformer och kommer att handla om mer än bara lokalerna, säger Paula Hallberg, som arbetar med funktionshindersfrågor på Skolverket.

Anmäler till DO

Exakt vad en skola behöver göra för att inte göra sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet går inte att punkta upp. Det måste avgöras från fall till fall. Men inom skolans område handlar tillgänglighet om stöd i undervisningen, hjälpmedel, och lokaler som är anpassade till alla elever, för att ge några exempel.

Elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Elever kan då få stöd i att hävda sina rättigheter, och den som är ansvarig kan bli tvungen att betala diskrimineringsersättning.

– Barns och elevers rättigheter stärks i och med att DO prövar deras fall. Den här lagstiftningen kommer också att leda till att skolor arbetar mer med att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön, något alla gynnas av, säger Paula Hallberg.

Om den nya diskrimineringslagen

·         Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering. Sedan tidigare finns följande former av diskriminering i lagstiftningen: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera.

·         Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

·         Begreppet tillgänglighet innefattar stöd eller personlig service, information och kommunikation samt den fysiska miljön.

Senast granskad: 2014-12-19

Innehållsansvar: Rättssekretariatet

Comments