hogr-senastnytt‎ > ‎

Nya krav på snabbare stöd till elever

skickad 11 aug. 2014 05:42 av HÖGR Admin   [ uppdaterad 11 aug. 2014 05:42 ]

Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.

– Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Viktigt att först se över organisationen runt eleven

Skolan ska vara kompensatorisk, vilket innebär att den ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och uppväga skillnader i deras förutsättningar. Vissa elever kan behöva extra stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnå.

– Innan stödinsatser till elever sätts in är det viktigt att skolan ser över hur befintliga resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används och hur den aktuella elevgruppen fungerar. Ibland kan det räcka att organisationen kring eleven förändras för att det ska ge effekt, säger Eva Blomdahl, undervisningsråd på Skolverket.  

Extra anpassningar ska snabbt sättas in om det behövs

Om man sett över organisationen runt eleven och skolan märker att det inte räcker ska man sätta in extra anpassningar. Det är en stödinsats av mindre karaktär som oftast är möjlig att genomföra för lärare och övrig personal inom den vanliga undervisningen.

Något formellt beslut om extra anpassningar behöver inte göras och det finns inget krav på att den ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Detta ska leda till mindre administration för lärarna, vilket gör att de får mer tid till undervisning. Det väsentliga är att eleven snabbt får det stöd som behövs samtidigt som skolan måste följa eleven noga och vid behov intensifiera och ytterligare anpassa insatserna efter elevens behov.

Vissa elever behöver särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen.  Det är rektorn som ansvarar för att det görs en utredning om behov av särskilt stöd. Detta görs om det befaras att eleven inte kommer att nå det kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att extra anpassningar gjorts, eller om behovet av särskilt stöd behöver sättas in omgående.

– Det är insatsernas omfattning eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, och ett åtgärdsprogram är möjligt att överklaga, säger Eva Blomdahl.

För frågor kontakta

Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- grundskoleenheten, 08-527 332 81

Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten, 08-527 333 66