hogr-senastnytt‎ > ‎

Mobniltelefoner i klassrummet

skickad 3 jan. 2014 01:51 av HÖGR Admin
Elever får inte använda mobiltelefoner så att det stör undervisningen. Om det sker får läraren omhänderta mobiltelefonen. Det finns dock ingen generell regel i skollagen som förbjuder mobiltelefoner i klassrummet. Rektorn har däremot en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner i klassrummet.


Trygghet och studiero

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Diciplinära åtgärder ska inte vara en bestraffning

Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan ta nken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande.

  • Omhändertagande av föremål
  • Kvarsittning och utvisning
  • Skriftlig varning
  • Tillfällig omplacering av en elev
  • Tillfällig placering av en elev vid en annan skola
  • Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
  • Olika slags avstängning i de frivilliga skolformerna
Comments