hogr-senastnytt‎ > ‎

Vem kan gå i grundsärskolan och gymnasiesärskolan?

skickad 3 jan. 2014 01:30 av HÖGR Admin   [ uppdaterad 3 jan. 2014 01:55 ]

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Träningsskola 
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

 

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kompletterande kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen. För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och  fördjupade kunskaper i årskurs 9.

Hur sker betygssättningen?

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begör det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Comments