hogr-senastnytt‎ > ‎

Flickor lyckas bättre än pojkar på nationella prov

skickad 2 jan. 2015 01:30 av HÖGR Admin


Flickor får bättre provbetyg på alla nationella prov och det ämne där både pojkar och flickor lyckas bäst är engelska. Det visar resultaten från de nationella prov som landets niondeklassare genomförde i våras. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.

Flickor får högre provbetyg och en större andel blir godkända jämfört med pojkar i alla ämnen som man har nationella prov i. Minst skillnad är det i engelska och geografi. Flickorna får också lite högre provbetyg i matematik, men något fler pojkar klarar nivån för godkänt.

Kemi svårast av de naturorienterande ämnena

Kemi är det naturorienterande ämne där lägst andel elever når ett godkänt provbetyg. Närmare 17 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna klarade inte ett godkänt provbetyg i kemi. Av de naturorienterande ämnena får flest godkänt provbetyg i biologi – närmare 94 procent för flickor och drygt 91 procent för pojkar.

Dubbelt så många flickor får högsta provbetyg i svenska

Eleverna gör tre delprov i svenska. Ett av delproven prövar elevernas skriftliga förmåga. Där blev mer än dubbelt så många pojkar som flickor underkända, 13 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna. Skillnaderna bland dem som fick det högsta provbetyget A är också stora. Över 11 procent av flickorna fick högsta provbetyg jämfört med drygt 4 procent för pojkarna.

Bäst provbetyg i engelska

Engelska är det ämne där eleverna får högst genomsnittligt provbetyg. Närmare 18 procent av eleverna får provbetyget A och nästan 97 procent klarar gränsen för godkänt.

Om statistiken

Varje ämnesprov består av ett antal olika delprov. I varje ämnesprov får eleven ett provbetyg utifrån resultaten i delproven. För att få ett provbetyg måste eleven ha genomfört samtliga delprov. Provbetygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkänt provbetyg och F står för ej godkänt provbetyg.

Uppgifter om de nationella proven har samlats in för totalt 95 621 elever vilket motsvarar 98,3 procent av alla elever i årskurs 9.

Vid frågor om statistiken, kontakta

Karin Nyqvist, undervisningsråd, 08-527 334 02 eller Helena Svensson, undervisningsråd, 08-527 333 12.

Vid frågor om ämnesproven, kontakta

Karin Hector- Stahre, chef för prov- och bedömningsenheten, 08-527 332 76.

Senast granskad: 2014-11-25

Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten

Comments