hogr-senastnytt‎ > ‎

Avgifter i skolan

skickad 31 jan. 2014 01:15 av HÖGR Admin

Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, huvudmannen, som ansvarar för det. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor.

Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen

Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka inslag av obetydliga kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.  

Även obetydliga kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Därför måste skolan ta hänsyn till det när man planerar sådana aktiviteter. Frågan om vilka kostnader som är förenliga med skollagens bestämmelser har prövats i åtskilliga ärenden hos Skolinspektionen.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

I gymnasieskolan kan huvudmannen besluta att eleverna ska  hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Skolinspektionen har prövat ärenden om enskilda hjälpmedel.

För elever i gymnasiesärskolan gäller de bestämmelser som gäller för elever i grundskolan. Se ovan.

Vuxenutbildningen

Även utbildning i vuxenutbildningen ska i huvudsak vara avgiftsfri men det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Den som ansvarar för kommunal utbildning (på grundskole- och gymnasienivå) och särskild utbildning för vuxna får  bestämma att eleverna själva ska skaffa och betala för sådana böcker och andra lärverktyg  som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom. . Huvudmannen kan också erbjuda eleverna att köpa dessa saker mot självkostnadspris. Övriga lärverktyg ska eleven få tillgång till utan kostnad.

Elever i sfi ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Huvudmannen för utbildningen får besluta att eleverna ska ha enstaka egna lärverktyg.

Skolresor och andra aktiviteter

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare och det måste vara frivilligt. Avgiften får då inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Skolmåltider

  • I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat utan kostnad.
  • I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
  • En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående skolan.

Avgifter för ansökan om plats

Avgifter får inte tas ut i samband med ansökan om utbildningsplats. Det gäller alla skolformer.

Prövning

Ibland kan skolan ordna en särskild prövning för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett betyg.  I dessa fall får skolan ibland ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning.  Läs mer i förordningen om avgifter för prövning inom skolväsendet.

Comments