hogr-senastnytt‎ > ‎

4 500 sjätteklassare kan inte simma

skickad 2 jan. 2015 01:34 av HÖGR Admin

Fem procent av eleverna i årskurs 6 når inte upp till kravet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Brist på undervisningstid och dålig tillgång till simhallar är orsaker som lärare lyfter fram i en ny undersökning från Skolverket.

– Det är allvarligt eftersom simkunnighet kan vara en fråga om liv eller död. 4500 elever kan inte simma och det är 4500 för många, säger Lars Åke Bäckman undervisningsråd på Skolverket.

Brist på tid och simhallar

Nästan hälften av de lärare som har elever som inte når kraven anser att eleverna inte får den undervisning de behöver. Av dessa lärare uppger 60 procent att eleverna får för få simlektioner. Orsaker är bland annat att det är svårt att få tider i simhallen och att simhallen ligger långt bort från skolan.

– Det kan vara svårt för skolor att själva lösa simundervisningen på ett bra sätt.  Samtidigt som skolor har ett uttalat ansvar att ge eleverna simundervisning så rår man inte över tillgång till simhallar. Här behöver kommunerna kliva fram och ta ett helhetsgrepp, säger Lars Åke Bäckman.

Ekonomiska skäl pekas också ut som orsak av var femte lärare som har elever som inte uppnår kraven. Endast två lärare i undersökningen uppger att det är elevernas föräldrar som förhindrar att eleverna får delta i simundervisningen. Tre lärare uppger att det är svårt att få tider i simhallen som endast är för flickor.

Tidig start framgångsfaktor

Det finns ett tydligt samband mellan att börja simundervisningen i tidiga årskurser och att kunna simma i årskurs 6. I fler än hälften av de skolor där alla elever nådde kunskapskraven i årskurs 6 hade man börjat med simundervisning redan i förskoleklassen eller i årskurs 1.

– Det är uppenbart att en tidig start ger resultat så därför borde fler skolor tidigarelägga simundervisningen, säger Lars Åke Bäckman.

Krav på simkunnighet

Kraven på simkunnighet anges i grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa. Kunskapskraven säger att en elev i slutet av det sjätte skolåret ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge. Kunskapskraven säger också att eleven ska kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Mer om undersökningen

Lärare i idrott och hälsa på drygt 400 skolor har svarat i enkätsundersökningen. Motsvarande undersökning gjordes 2010 bland femteklassare. Den visade att drygt 8 000 elever inte nådde upp till kunskapsmålen som i den dåvarande läroplanen gällde årskurs 5. Den nya undersökningen undersöker simkunnighet bland sjätteklassare eftersom kunskapskraven i den nya läroplanen finns i årskurs 6. Det är viktigt att känna till dessa skillnader vid jämförelser mellan de två undersökningarna. Rapporten ger en nationell bild och resultaten kan inte brytas ner på lokal nivå.

Kontaktuppgifter

För frågor om simundervisning kontakta undervisningsråd Lars Åke Bäckman 08-527 335 53

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Nina Beer 08-527 332 92 eller undervisningsråd Stefan Erson 08 527 334 29.

Comments