Om skolan

Höjaskolan är en skola med cirka 530 elever från förskoleklass till årskurs nio. Den är en välfungerande grundskola med ändamålsenliga lokaler. Personalen arbetar målinriktat för att skapa en god lärandemiljö. Eleverna kan inhämta erforderliga kunskaper samt känna trygghet och trivsel.


Höjaskolan är en F-9 skola i den gröna stadsdelen Husie. Närheten till rekreationsområden och gröna ytor bidrar till att aktiviteter på ett enkelt kan förläggas utanför skolans område.


Skolan arbetar aktivt med Likabehandlingsplanen, som årligen tas upp med elever, föräldrar och personal för att revideras och utvärderas. Demokrati och värdegrundsarbete är arbetsområden som är prioriterad från ledningens sida och personalen utbildas fortlöpande gällande förhållningsätt, värdegrundsarbete och bemötandepolicy. Skolan ska tillsammans med hemmet forma och fostra framtidens samhällsmedlemmar.

Skolans vision är att elever, föräldrar och personal ska känna sig trygga. Eleverna ska värna sin skola, sina kamrater och sitt lärande.

Skolans arbetsmetoder ska syfta till att elever utvecklas i sin egen takt och på ett sätt som gör att deras styrkor tas till vara.
 
Vårt mål är att Höjaskolan ska vara ett attraktivt skolval för alla elever.

Varmt välkomna till Höjaskolan!