Kurator

Hur arbetar en kurator?

På Höjaskolan finns en kurator som arbetar gentemot alla barn och ungdomar på individ- och gruppnivå. Kuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa och sociala situation kopplat till skolan. Det psykosociala hälsoarbetet avser de sociala förhållandenas inverkan på den enskilda eleven och gruppen. Kuratorns uppdrag är starkt kopplat till skolans värdegrund och uppdrag som finns beskrivet i läroplanen. 

Exempel på kuratorns arbetsuppgifter:

  • Kuratorn arbetar systematiskt utifrån skolans behov, med fokus på de krav och förhållningssätt som står formulerat i läroplanen. 
  • Kuratorn samverkar med pedagoger och annan personal kring grupper och elever efter behov, utifrån ett psykosocialt utvecklande syfte.
  • Kuratorn samverkar med socialtjänst och andra organisationer utanför skolan.
  • Kuratorn ingår också i skolans elevhälsoteam och krisgrupp, samt arbetar konsultativt med rådgivning gentemot pedagoger och andra yrkesgrupper. 
  • Kuratorn erbjuder vid behov stödsamtal och motiverande samtal.
Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta kuratorn i frågor som rör ditt barn eller familj.
Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt. 

Kontakt
Comments